TehnoConstruct.ro - GDPR

 

I.  Obiectiv

 

TehnoConstruct.ro își desfășoară activitatea în România, țară care se supune legii privind protecția datelor cu caracter personal. Politica Corporativă privind Protecția Datelor a TehnoConstruct.ro („Politica”) va oferi un cadru al regulilor și principiilor menit să realizeze conformitatea legată de protecția datelor. Această politică se aplică prelucrării de către TehnoConstruct.ro a datelor cu caracter personal legate de orice persoane vizate. Această politică poate fi completată cu notificări, politici sau proceduri de implementare suplimentare, în măsura necesară, atunci când vom fi obligați să răspundem noilor modificări legislative.

TehnoConstruct.ro este un magazin online operat de Finta Design SRL, având sediul în București, Intr. Vijeliei nr. 6, Sector 6.

Prezentul document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în contextul utilizării magazinului online www.tehnoconstruct.ro

 

II.  Definiții

 

Următorii termeni vor avea semnificațiile definite mai jos:

 

TehnoConstruct.ro” înseamnă Finta Design SRL.

 

Operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Persoana împuternicită de operator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului de Date.

 

Responsabil cu Protecția Datelor” („RPD” sau „DPO”) înseamnă o persoană (angajat sau consultant extern) desemnat de Companie ca RPD în baza regulilor obligatorii ale legilor din UE sau Statului Membru UE sau o persoană care va fi desemnată în mod voluntar. RPD este responsabil de sarcinile prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”), inclusiv monitorizarea respectării de către Companie a GDPR, informarea și consilierea angajaților Companiei, oferirea de sfaturi privind evaluările impactului asupra protecției datelor și acționează ca punct de contact în problemele legate de prelucrarea de către Companie a Datelor cu Caracter Personal.

 

Persoana vizată” înseamnă un angajat, client, furnizor, alte terțe părți sau reprezentant al Companiei ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de TehnoConstruct.ro

 

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale persoanei fizice respective.

 

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

III.  Politica

 

Politica TehnoConstruct.ro vizează prelucrarea datelor cu caracter personal în mod responsabil și  în conformitate cu legile privind protecția datelor aplicabile în România și menținerea unor proceduri și sisteme de protecția datelor necesare prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal și responsabil.

 

IV.  Principii legate de protecția datelor

 

Compania a adoptat următoarele principii pentru reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal, exceptând așa cum s-a prevăzut în mod specific în politicile suplimentare sau așa cum a fost impus de legile sau regulamentele în vigoare.

 

Datele cu caracter personal:

 •  vor fi prelucrate doar în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 •  vor fi obținute doar în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 •  vor fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 •  vor fi exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate, așa cum este potrivit pentru scopurile în care sunt prelucrate („exactitate”);
 •  nu vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate mai mult decât este necesar în scopurile permise („limitări legate de stocare”) și
 •  vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

Ca și client al TehnoConstruct.ro vom avea nevoie de câteva date cu caracter personal (Nume, Prenume, Adresă de facturare, Adresă de livrare, Nr. telefon, E-mail), dar pot fi și alte categorii de date pe care le furnizezi în mod direct prin crearea contului de utilizator sau prin completarea formularului de quick-checkout (ex: nume, prenume și telefon al persoanei desemnate să preia produsele la livrare în locul tău).

Dacă nu finalizezi comanda, toate informațiile introduse în formularul de comandă online nu vor fi stocate de TehnoConstruct.ro

Dacă ești vizitator al www.tehnoconstruct.ro vom putea prelucra doar datele cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct numai dacă le introduci în formular / casetă de abonare (newsletter).

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu drepturile persoanelor vizate în baza legilor și a regulamentelor aplicabile privind protecția datelor. Procedurile prezentate în Anexa 1 a acestei politici descriu modul  în care Compania va  răspunde cererilor  privind prelucrarea  datelor  cu caracter personal.

 

V.  Legalitatea prelucrării datelor

 

Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate dacă nu se aplică unul din următoarele temeiuri juridice:

 •  Persoana vizată a furnizat un consimțământ informat, valabil pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 •  Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 •  Furnizarea serviciilor și produselor noastre pentru care avem nevoie de preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate, dar și pentru informări privind stadiul comenzii, remedierea eventualelor plângeri / reclamații, sau chiar pentru returnarea produselor comandate;
 •  Transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms, telefon) referitor la promoțiile, produsele și serviciile TehnoConstruct.ro, se va face exclusiv pe baza consimțământului voluntar al persoanei vizate;
 •  Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale;
 •  Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate
 •  Prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale TehnoConstruct.ro sau ale terței părți sau ale părților cărora le sunt divulgate datele, cu excepția cazului în care drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra acestor

 

VI. Informarea transparentă a persoanei  vizate

 

Compania va lua măsurile corespunzătoare pentru a furniza persoanei vizate orice informații prevăzute de obligațiile de informare față de persoana vizată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și orice comunicare legată de drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în baza legilor și a reglementărilor aplicabile privind protecția datelor într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile vor fi furnizate în scris sau prin mijloace electronice.

 

Compania va furniza persoanei vizate minimum următoarele informații:

 •  scopurile prelucrării datelor cu caracter personal;
 •  destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dacă există;
 •  existența drepturilor persoanei vizate legate de prelucrarea datelor cu caracter

 

În cazul în care Compania intenționează să prelucreze în continuare datele cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care au fost colectate datele personale, Compania va furniza persoanei vizate înainte de prelucrarea ulterioară respectivă informații legate de celălalt scop respectiv și orice informații suplimentare relevante.

 

VII.  Securitatea datelor

 

Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Compania va pune în aplicare și va menține măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător riscului. Mai exact, Compania va implementa și menține măsuri corespunzătoare pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii accidentale sau ilegale, modificarea, divulgarea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, inclusiv (i) criptarea datelor cu caracter personal, (ii) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare.

 

VIII.  Durata prelucrării datelor

 

Datele cu caracter personal colectate de TehnoConstruct.ro vor fi prelucrate cât timp se va derula relația contractuală, în scopurile enumerate mai sus, iar durata maximă de păstrare este durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale (ex. documente financiar – contabile ce au un termen legal de păstrare impus prin lege)

 

Orice client poate exercita dreptul de ștergere a contului de utilizator, prin utilizarea opțiunii Anulare Cont din secțiunea Contul Meu. Această acțiune reprezintă opțiunea ta de a te dezabona și a șterge datele contului tău. Ștergerea contului este un proces automat, ce nu necesită aprobarea unui operator TehnoConstruct.ro

 

IX.      Răspuns în caz de încălcare a securității datelor

 

Compania va rezolva la timp încălcările sau incidentele legate de securitatea datelor și va implementa și menține planuri de răspuns corespunzătoare pentru încălcarea securității datelor.

 

X.      Informații de contact

 

Dacă aveți întrebări despre această Politică, domeniul de aplicare sau scopul ei, vă rugăm să ne contactați la office@tehnoconstruct.ro